هدر معلم

هفته کتاب و کتابخوانی

کتاب مقبول ترین و نزدیک ترین چیز به طبع آدمیان است که نه فراموش می شود و نه تغییر مییابد.نگاه به کتاب ،لذت تو را فزونی میدهد و میل تو را در فراگیری دانش شدیدتر می سازد.زبان تو را گویاتر و بیان تو را فصیح تر و جان تو را مسرورتر و سینه تو را فراختر میسازد.

کتاب همنشینی است که تو را خسته و ملول نمیسازد.دوستی است که تو را فریب نمیدهد و رفیقی است که به تو آزار نمیرساند.

من یار مهربانم       دانا و خوش زبانم    گویم سخن فراوان      با آن که بی زبانم

پندت دهم فراوان    من یار پند دانم       من دوستی هنرمند    با سود و بی زیانم

از من مباش غافل                             من یار پند دانم

والدین و دانش آموزان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی از نمایشگاه کتاب واقع در پل شهرستان حتما دیدن فرمایید.

18 تا 23 آبان از ساعت 9 الی 20