فایل کمک آموزشی فیزیک

فایل کمک آموزشی قرار گرفته در فایل ضمیمه را دریافت و سپس فایل با پسوند swf را با برنامه internet Explorer باز نمایید: