آزمون پیشرفت تحصیلی استان اصفهان مرحله اول 97

آزمون پیشرفت تحصیلی استان 97 پایه نهم مرحله اول

فایل های ضمیمه :

فایل کمک آموزشی فیزیک

فایل کمک آموزشی قرار گرفته در فایل ضمیمه را دریافت و سپس فایل با پسوند swf را با برنامه internet Explorer باز نمایید: