دبیرستان استعدادهای درخشان پسرانه شهید اژه ای یک «دوره اول» اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

افتخارات پایه هشتم

       دانش آموزان رتبه برتر در دبیرستان اژه ای سال 98-97

        دستاورد های علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی

      پایه هشتم

رایانامه

Sampadrpan3@isfedu.ir

Sna6950@yahoo.com

Rsaberi75@gmail.com

 

تماس با ما

36201319

36201318

36201444

آدرس

 اصـفهان، بلوار صفه، جنب درب غربی

دانشگاه اصفهان، مرکز پرورش استعدادهای درخشان

شهید اژه ای یک «دوره اول»