دبیرستان استعدادهای درخشان پسرانه شهید اژه ای یک «دوره اول» اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

ثبت نام کالج دانش آموزی

یکی از مهم ترین ماموریت های مدرسه برای دانش آموزان پایه نهم کمک به هدایت تحصیلی و اشنا شدن دانش آموزان این پایه با رشته های تحصیلی و آینده تحصیلی و کاری آنها می باشد 

کالج های دانش آموزی که از ابتکارات واحد پژوهشی می باشد فرصتی است که دانش آموزان ضمن حضور در دانشکده با اساتید و مباحث رشته های دانشگاهی آشنا شوند 
سال های گذشته دوره های قبلی آن برگزار شده است 
امسال در حال حاضر دانشکده حمل و نقل و ترافیک دانشگاه صنعتی هماهنگ شده است 
دانشکده حمل و نقل و ترافیک از دانشکده های جدید دانشگاه صنعتی بوده  و در حال حاضر زمینه های فعالیت این دانشکده شامل برنامه ریزی حمل و نقل ، راه و ترابری و زیر ساخت های حمل و نقل می باشند 
دانش آموزانی که در این برنامه ثبت نام کنند ، صبح روز چهارشنبه 20 آذر با اتوبوس از مدرسه به سمت دانشگاه حرکت کرده و بعد از حضور در دانشکده و صرف ناهار در سلف سرویس دانشگاه مجدد با اتوبوس برای ساعت 2 بعدازظهر به مدرسه باز می گردند
با توجه به محدودیت های دانشکده حداکثر تعداد قابل قبول برای این برنامه 25 نفر است