دبیرستان استعدادهای درخشان پسرانه شهید اژه ای یک «دوره اول» اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

رشته های مسابقات فرهنگی هنری

رشته های مسابقات فرهنگی وهنری شیوه نامه و ضوابط رشته ها به پیوست می باشد