دبیرستان استعدادهای درخشان پسرانه شهید اژه ای یک «دوره اول» اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

اطلاعات تماس

آدرس :

بلوارصفه، جنب درب غربی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مرکز پرورش استعدادهای درخشان شهیداژه ای1-دوره اوّل

شماره تلفن :

36201319 -36201318 -36201444

آدرس ایمیل :

Sampadrpan3@isfedu.ir

Sna6950@yahoo.com

Rsaberi75@gmail.com